Shravan Amavasya – Day will be celebrated on Monday (Somvati Amavasya) – July 20